تلفن: ------------ | ایمیل: farabihakim@gmail.com

آشنایی با ما

موسسه علمی پژوهشی حکیم فارابی با هویت اسلامی_ایرانی درسال 1383 با شماره ثبت 565 در راستای تحکیم و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی کشور و ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی متخصص تأسیس گردید.

این مؤسسه علاوه بر تولید و انتشار دانش های متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران اسلامی، با برنامه ریزی و نظارت هیأت علمی کار آزموده و به کمک اساتید متخصص برای تمامی علاقه مندان کارگاه های آموزشی برگزار می کند و پس از برگزاری امتحانات مربوطه گواهی نامه معتبر نیز صادر خواهد کرد.