نام دوره آموزشی تعداد ساعت کد استاندارد دوره وضعیت ثبت نام نوع دوره جزییات بیشتر
رازهای موفقیت در پژوهشگری ؟؟؟؟ 002211-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
مقاله نویسی ؟؟؟؟ 002212-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر